מדדי איכות חיים לישראל
     
 
 
מדדי איכות חיים
 

מטרת מערכת מדדי איכות החיים לספק נתונים למקבלי ההחלטות ולכלל הציבור בישראל, לגיבוש תמונת מצב חברתית, כלכלית וסביבתית מהימנה. התמונה שתתגבש תהווה בסיס לעיצוב מדיניות הממשלה, תאפשר את בחינת השלכותיה של מדיניות זו וכן תאפשר לציבור להעריך את ההתקדמות והשינוי באיכות חייו.

באפריל 2015, אישרה ממשלת ישראל את המלצת ועדת ההיגוי למערכת מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי. החלטת הממשלה מספר 2494 מפרטת את רשימת המדדים, מאשרת את התכנית לפיתוחם ופירסומם, לרבות תקציב ולוחות זמנים, ומתווה את המשך הדרך.

החלטה זו היא המשך ישיר להחלטת הממשלה מספר 5255 מדצמבר 2012 , בה הממשלה קבעה כי תפותח מערכת מדדים שתאפשר מעקב אחר איכות החיים של אזרחיה. החלטה זו קבעה את סדרי העבודה ומסגרת התהליך, ובאה בהמשך להחלטה קודמת על "מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית", אשר היוותה את הבסיס לתהליך של פיתוח יכולות ניהול אסטרטגיה כלכלית חברתית בממשלת ישראל.

בהתאם להחלטה 5255, הוקמה ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד האוצר ומנכ"ל המשרד להגנת הסביבה (להלן: ועדת ההיגוי). טרם התכנסות ועדת ההיגוי, הוטל על מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה להכין הצעה למתווה לקביעת המדדים. המתווה לתהליך קביעת תחומי המדידה והמדדים הוגש לוועדת ההיגוי בחודש יוני 2013, ואושר בישיבת ועדת ההיגוי בחודש יולי 2013. תשעה תחומי המדידה שנקבעו בועדת ההיגוי הם: בריאות, בטחון אישי, איכות התעסוקה, דיור ותשתיות, מעורבות אזרחית, רווחה אישית וקהילתית, רמת חיים חומרית, סביבה וחינוך, השכלה וכישורים. בהחלטת הממשלה 2494 הוטל על ועדת ההיגוי לפתח מדדים בשני תחומים נוספים פנאי תרבות וקהילה ו-טכנולוגיות המידע.  תהליך העבודה בשני תחומים אלו נמצא בימים אלו בראשיתו וצפוי לקחת מספר חודשים. 


                 

רמת חיים חומרית

מעורבות אזרחית וממשל

איכות התעסוקה

השכלה וכישורים

סביבה

בריאות

רווחה אישית וחברתית

ביטחון אישי

תשתיות ודיור